تاریخ انتشار:۰۱ فروردین ۱۳۹۵در ۶:۱۲ ق.ظ کد خبر:920 تعداد بازديد: 132981 بازدید

گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

کانون های تفکر آمریکا

image_pdfimage_print

كانونهاي تفکر بازيگران قديمي و مهم در تدوين سیاستهاي داخلي و بینالمللي ايالات متحده آمريکا بوده اند. خاستگاه و منشأ كانونهاي تفکر در اين كشور را ميتوان در سنتهاي عصر ترقيخواهي مانند اقدامات نوع دوستانه بنگاههاي اقتصادي، جدايي كامل حوزه هاي قانونگذاري و اجرايي در حکومت، تمايل به وارد كردن دانش به عرصه تصمیم گیريهاي حکومتي و گرايش به اعتماد به بخش خصوصي براي ياري رساندن به عقلانیت حکومت مشاهده كرد.
باور بسیاري از پژوهشگران بر اين است كه خاستگاه كانونهاي تفکر كشور ايالات متحده طي جنگ جهاني دوم بوده است. در آن زمان اين واژه به محلي گفته مي شد كه گروهي از افراد خبره نظامي و غیرنظامي براي مديريت جنگ در آن گردهم مي آمدند. اين واژه تا پیش از دهه ۱۸۶۲ نیز به آن گروه از مؤسساتي كه بر سیاستگذاريهاي مربوط به امور خارجي و راهبردهاي دفاعي و همچنین موضوعات سیاسي، اقتصادي و اجتماعي متمركز بودند، اطلاق ميشد.
با بررسي پیشینه كانونهاي تفکر در آمريکا ميتوان چهار دوره مشخص را براي رشد كانونهاي تفکر در اين كشور شناسايي كرد:
الف( پايان جنگ جهاني اول،
ب( پايان جنگ جهاني دوم،
، پ( آغاز دهه ۱۸۶۲
. ت( دهه ۱۸۵۲
درور در تعريف كانونهاي تفکر آنها را » سازمانهاي سیاستپژوه، طراح و تحلیلگر « معرفي ميكند، در حالي كه ويور، آنها را
» سازمانهاي غیر انتفاعي فعال در زمینه سیاستگذاري عمومي « تعريف كرده است. فیشر نیز از كانونهاي تفکر به عنوان» خبرگان سیاسي « و » سازمانهاي ارائه كننده مشاوره در زمینه سیاستگذاري « نام ميبرد.
كانونهاي تفکر در ايالات متحده يکي از شکلهاي زير را دارند:
– كانونهاي تفکر سنتي،
– كانونهاي تفکر و اقدام،
– كانونهاي اقدام.
در بسیاري از كشورها كانون تفکر به طور سنتي و رسمي وابسته به حکومتها، احزاب سیاسي و بنگاههاي اقتصادي اند و بودجه آنها نیز به طور كامل از همین راه تأمین ميشود. برخلاف اين رويه در ايالات متحده گرايش به سوي كانونهاي تفکر مستقل، بدون وابستگي و غیرحکومتي است كه از فکر، بودجه و امور قانوني مستقلي برخوردارند.
كانونهاي تفکر مستقل شامل كانونهاي تفکر آكادمیك – چند تخصصي و آكادمیك – تك تخصصي، سازمانهاي پیمانکاري پژوهشي، كانونهاي تفکر مدافعهاي و بنگاه سیاست ميشوند.
میان كانونهاي تفکر و سازمانهاي ديگر چهار گونه وابستگي حزبي، حمايت دولتي، خصوصي- انتفاعي و وابسته به دانشگاه وجود دارد.
در ايالات متحده، عرف كانونهاي تفکر بزرگ اين گونه است كه توسط يك رئیس يا افسر )مدير( ارشد اجرايي اداره شود. فرد مزبور ضمن اينکه ويترين و چهره عمومي مؤسسه است، در عین حال به عنوان سخنگوي ارشد، كسب كننده بودجه و استراتژيست نیز مطرح است.
رئیس كانون تفکر به طور مستقیم پاسخگوي هیئت امنا يا هیئت رئیسه بوده و به آنها ارائه گزارش مي كند. بیشتر رؤساي كانونهاي تفکر زمان كاري خود را در بیرون از مؤسسه و براي اموري چون گفتگو، جلسات، جذب و فراهم آوردن بودجه مورد نیاز ميگذرانند و امور اجرايي را به ديگر مديران ارشد مي سپارند. اين رؤسا ازسوي يك يا چند معاون رئیس يا مديران پژوهشي پشتیباني ميشوند.
در ايالات متحده در میان جامعه كانونهاي تفکر نظام طبقه بندي پیچیده اي براي انواع متفاوتي از كاركنان تمام وقت و اعضاي وابسته وجود دارد كه مؤسسه اي از مؤسسه ديگر متفاوت است. به رغم اين دامنه گسترده از عناوين، كاركنان پژوهشي عموماً با عناويني چون پژوهشگر، تحلیلگر و پژوهشگر ارشد و غیره نامبرده ميشوند.
از نظر گرايشهاي سیاسي و فلسفي نیز كانونهاي تفکر را ميتوان به طور كلي در دسته بنديهاي محافظه كار، لیبرتارين، میانه رو، ترقي خواه / لیبرال قرار داد.
در طول دو دهه گذشته كنگره و كاخ سفید مسئولیتهاي قابل توجهي را به ايالتها واگذار كرده اند كه از اين سیاستها به عنوان فدرالیسم نو ياد ميشود. اين تغییرات همراه با واگذاري قدرت سیاسي، اختیار قانونگذاري و مسئولیت مالي براي ايالتها بوده است. در نتیجه اين اقدامات امروز ايالتها قدرت بیشتر و مسئولیتهاي بزرگتر از پیش دارند. اين تغییرات از چشم كانونهاي تفکر چپ و راست دور نمانده است. شمار رو به رشدي از كانونهاي تفکر و مؤسسه هاي اهداكننده كمكهاي مالي لیبرال و محافظه كار تصمیم گرفتهاند منابع خود را به جاي كاخ سفید در دولتهاي محلي )ايالتها( متمركز
كنند.
به لطف درخواستهاي رو به رشد مطالعات و تحلیلهاي ايالتي كه از سال ۱۸۶۲ آغاز شد تعداد زيادي از كانونهاي تفکر ايالتي براي كمك به دولتهاي محلي تأسیس شدند.
امروز واشنگتن دي سي خانه ۶۸۶ مؤسسه سیاستهاي بخش عمومي است و مابقي ۱۴۶۴ سازمان مشابه ديگر در ايالات متحده در میان ۴۲ ايالت آن گسترده شده اند.
كانونهاي تفکر اغلب افرادي كه داراي تجربه بازاريابي و روابط عمومي بوده و در اين كار حرفه ايند را براي تسهیل نشر و توزيع اطلاعات به كار ميگیرند. همچنین روشهاي گسترده اي را براي توزيع، انتشار اطلاعات و مواردي چون: گردهماييها، همايشها و جلسات، انتشارات، رسانه ها و ارتباط با سازمانهاي دولتي استفاده ميكنند.
دونالد اِبلسون، ميگويد: براي فهم بهتر مفهوم نفوذ و تأثیرگذاري و همچنین چگونگي سنجش آن ضرورت دارد در آغاز نحوه كار كانونهاي تفکر را بشناسیم و پس از آن مسیرهاي نفوذ و تأثیرگذاري را شناسايي كرده و در نهايت سنجش آنها را با شاخصهاي مستقیم و غیرمستقیم انجام دهیم.
گامهايي را كه براي تأثیرگذاري بر سیاستها و دولت طي ميشود عبارتند از: بیان مسئله، تدوين سیاست، پیاده سازي و اجراي سیاست.
در سالهاي اخیر برخي از تغییرات پیرامون جامعه كانونهاي تفکر ايجاد شد و به طور مؤثري توانايي ايفاي نقش آنها را با چالشها و فرصتهاي جديد روبرو كرد. در پي بروز اين دگرگونيها در سال ۲۰۰۴ طی برنامه كانونهاي تفکر و جامعه از ۳۴ كانون تفکر پیشرو آمريکايي دعوت شد تا در يك مطالعه زمینه يابي، در خصوص بررسي اين دگرگونيها مشاركت كنند كه ۲۳ مؤسسه براي همکاري در پژوهش فوق اعلام آمادگي كردند. در پاسخهاي داده شده ازسوي اين مؤسسه ها انبوهي از دگرگونيها در جامعه كانونهاي تفکر طي ۵ تا ۱۵ سال گذشته معرفي شدند كه اين پاسخها به طور كلي در ۶ گروه زير جاي ميگیرند:
– تغییر در منابع مالي و تأمین بودجه،
– گسترش و تکثیر سمن ها )سازمانهاي مردم نهاد- NGO ( به طور كلي و كانونهاي تفکر به طور اخص،
– ظهور رسانه هاي ۲۴ * ۷ طي پیشرفت و توسعه فناوريها به ويژه تسلط اينترنت،
– سیاستهايي كه به طور فزايندهاي وابستگي حزبي پیدا كرده اند،
– ظهور متخصصان )متخصصاني كه به تنهايي كار ميكنند و عضو كانونهاي تفکر نیستند( و كانونهاي تفکر كوچك،
– جهاني شدن.

Go to TOP