تاریخ انتشار:۰۱ فروردین ۱۳۹۵در ۶:۱۲ ق.ظ کد خبر:920 تعداد بازديد: 132957 بازدید

درس هایی از مقایسه ایران و کره جنوبی

سیاستگذاری برای توسعه مبتنی بر صنعت و فناوری

image_pdfimage_print

در کشورهای در حال توسعه رابطه بين اشتغال، فناوری و رفاه به شكلي منطقي درك نشده و تحت الشعاع الگوی توسعه مبتنيبر صدور مواد خام قرار گرفته است. در ايران نيز به دليل فقدان يک درك درست از مفهوم توسعه، متخصصان در مورد مفاهيم بسياری که در برنامه ريزی وجود دارد به اجماع نرسيده اند. در پيش گرفتن سياستهای کوته نگرانه، فعاليتهای توليدی را تا مرز توقف کامل پيش برده و با تجويز نسخه های سياستي تعديل ساختاری، بدون توجه به ساختار نهادی لازم برای آن
نه تنها مسائل توسعه نيافتگي حل وفصل نشده، بلكه زمينه برای سوءاستفاده احتمالي گروههای خاص فراهم ميشود.
اين در حالي است که دولت کره جنوبي با مديريت اقتصاد کلان و طراحي يک مدل سرمايه داری مديريت شده اين کشور را از کشوری عقب مانده به توسعه يافته هدايت کرد. عملكرد خيره کننده، رشد اقتصادی و تغييرات ساختاری در کره صرفاً نتيجه فعاليت آزادانه عوامل بازار نبوده و کاملاً با هدايت دولت حاصل شد. دولت توسعه گرای کره به منظور توسعه صنعتي و فناورانه، سياستهايي نظير انتخاب بخشهای خاص و ارائه کمکهای مختلف به آنها، جلوگيری از رقابت شديد ميان بخشها، سوق دادن
بخش خصوصي به ايجاد بنگاههای بزرگ (چائبول)، مديريت مصرف خصوصي به منظور انباشت سرمايه و مداخله در بازار اعتبارات و هدايت آنها به سوی بخشهای خاص را در پيش گرفت و با تكيه بر توليدمحوری و تمرکز بر پنج بخش استراتژيک شامل فولاد، پتروشيمي، خودرو، کشتي سازی و الكترونيک (ICT) توانست به يكي از موفقترين کشورهای در حال توسعه دنيا با درآمد سرانه هنگفت تبديل شود. با مطالعه سير تحولات اقتصادی کره جنوبي و ايران متوجه ميشويم آنچه امروز کره جنوبي را از گذشته آن متفاوت کرده و اهداف دولتمردان آن را محقق ساخته آگاهي از نقش بسزای فعاليتهای توليدی در فرآيند توسعه اقتصادی و پروبال دادن به اين فعاليتها است. به منظور انجام اصلاحات نهادی لازم و با درس گرفتن از تجربه موفق کره، بايد حمايتهايي در جهت بسط طول و عرض بنگاهها فراهم شود تا امكان رشد بنگاههای کوچک و متوسط و تبديل آنها به بنگاههای بزرگ فراهم شود ودر نتيجه توان رقابتپذيری و پايداری در بازار به وجود آيد.

در زیر متن کامل گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این زمینه را میخوانید:

Go to TOP