چگونه بر محدودیتهای خود برای نوآوری فائق آییم؟

تهیه کننده: دکتر اشراقی

بر اساس مقاله How do firms innovate with limited resources in turbulent markets نوشته Pelin Bicen & William H A Johnson در مجله Innovation Management, Policy & Practice شماره 16(3) صفحه 430–444 مدل زیر برای فائق آمدن بر محدودیتها ارائه شده است:

limited_resources

متن کامل مقاله: